Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.10.2016 - 22.10.2016

Vícejazyčnost a překládání sebe sama: jazyk ztracený, jazyk "zachráněný"

Mezinárodní konference

 

 

Konference nabízí interdisciplinární pohled na různé aspekty fenoménu autorského překladu, který staví do středu svého zájmu praxi i oblast výzkumu. Jakožto autor a zároveň překladatel zastává překladatel vlastních děl dvojí úlohu, jež zásadním způsobem poznamenává jeho vztah k psanému projevu tím, že současně vytváří vnitřní a vnější úhel pohledu. Toto zamyšlení bude vedeno na dvou frontách, které budou zahrnovat z jedné strany přístupy translatologický, lingvistický a sociologický, a z druhé strany potom přístup z hlediska identity, a to vše se zaměřením jednak na proces překládání, ale i na samotný výsledek překladu.

Autorský překlad tvoří jeden ze způsobů psaní, kterým se vyjadřuje rozmanitá příslušnost vícejazyčných autorů. Může být na něj nahlíženo jako na následek migračních procesů a jejich literárního odrazu, což vede k zamyšlení nad vztahem jazyka k exilu. V praxi je autorský překlad spjat s bilingvismem; v mnoha situacích záleží na stupni obeznámení se s jazykem překladu. Jedná se o rodilého bilingvního autora či o text psaný v jazyce osvojeném v důsledku migrace? O autora, který píše a překládá ve vícejazyčném prostředí? Jaké jsou vztahy mezi jazykem zdrojového textu a jazykem překladu? Jak vytvořit a využít vlastní lingvistické techniky při překladu?

 

Pokud je každý literární text „překladem vnitřní knihy“ (M. Proust), je autorský překlad věrný zdrojovému textu? Kromě čistého překladu jazyka, autorský překlad může být také z pohledu kreativní činnosti výsledkem vlastní tvůrčí činnosti, stejně tak může být odpovědí na otázku identity tím, že autor rozkládá, utváří či znovu tvoří vlastní identitu skrze literární dílo.

 

Ve světle současných teorií bilingvismu a překladu se konference zabývá problematikou vlastní identity v autorském překladu: implikací nově získaných jazykových kompetencí v procesu formování vlastní identity, rolí autorského překladu jakožto sjednocovatele zmnohonásobených vnitřních „já“ vyskytujících se u migrujících autorů.

Narace v jiném jazyce umožňuje překonat roztříštěnost identity a může se stát místem spojení obou stránek téhož jedince, na něhož bylo do té doby nahlíženo jako na dvě zcela oddělené složky osobnosti. Stejně tak může vést k poznání znepokojujícího odcizení, odcizení sebe samého, odtržení se od rodinných vztahů, které Freud označuje jako „Heimat“, jako domov, domovinu, vlast.

 

Tento fenomén neplatí u textů s autobiografickými rysy. Pokud autobiografické texty vedou ke psaní o autorovi samém, překlad tohoto textu se stává už zkušeností někoho jiného.

Situace je o něco odlišnější u zahraničních autorů, kteří překládají svá vlastní díla. U nich se jedná o překlad druhé stránky jejich vlastní osobnosti za použití odlišných výrazů, které je v některých případech vedou k vyjádření toho, co nemůže být vyjádřeno v původní verzi. Autorský překlad tak dává prostor pro nevydané dílo, což je případ překladů autobiografického textu Vladimíra Nabokova, který vyšel nejprve pod názvem Conclusive Evidence (1951), přepsaný a znovu vydaný v roce 1954 pod názvem Autres rivages, poté znovu přeložený do angličtiny samotným autorem pod názvem Speak Memory (1967). Zde mohou být vyzdvihnuty problematiky spojené s důvody a s výsledky těchto postupných přepisů. To nás přivádí k debatě o povaze takového textu a o jeho estetickém účinku. 

Konference začleňuje do svého programu i pohled vývojový, a to tím, že zkoumá podoby rukopisů nesoucích stopy dynamiky jakožto viditelných známek tvůrčího procesu. Avšak v jakém jazyce či v jakých jazycích jsou tvořeny texty vícejazyčných spisovatelů?

V čem může odhalení jejich tvůrčích postupů (psaní nanečisto, rukopisy, počítačové přepisy, varianty, vsuvky, škrty) doprovázených tvorbou hypotéz nad procesem vlastního překladu dát prostoru k novým úvahám?

 

Jestliže je umění bohaté na fenomény multilingvismu, polyglosie (současné užívání vícero jazyků s odlišnými sociálními a kulturními funkcemi na jednom území) a cizojazyčnosti v kontextu emigrace a exilu, musí s nimi být tudíž počítáno jako s následky migračních procesů a ještě obecněji mobilit, které se odrážejí v literatuře. Kromě kulturní oblasti se konference také zabývá oblastí sociologickou z hlediska rovného či nerovného postavení jazyků, jejich hodnotou na „lingvistickém trhu“, pozicí autorů, kritikou, čtenářskou veřejností ve vztahu k různým výše zmíněným oblastem.

Je autorovi stále ponechána možnost volby mezi tím, zda pověří překladem svých děl jiného překladatele či zda si je raději přeloží sám? Kromě odlišného postavení jazyků, které zde může existovat, se zde rovněž objevuje i problematika vnitrojazykového rozdílu a především rozdílu interkulturního.

To vše může dojít do situace, kdy se překladatel vlastní tvorby musí odloučit od původního textu, aby dosáhl textu úplně nového vzdáleného od toho původního.

Otevřen vícero lingvistickým oblastem – ruským, polským, srbským, ukrajinským, jidiš a obecněji středoevropským, ke kterým se připojují ty z cílených jazyků jako francouzština, angličtina a němčina, konference pojednává oblasti spojené s obecnou a srovnávací literaturou, s literaturou v menšinovém jazyce a v postkoloniálním jazyce, se sociologií literatury a překladu, se sociolingvistikou a s kulturními studii jako je teorie překladu a vývojová teorie. V tomto kontextu má konference za cíl zaměřit se na pochopení různých aspektů konceptuálních, fenomenologických a ontologických spojených s praxí a se studiem vícejazyčnosti a jazykového překladu.

 

Vědecká rada
Bernard Banoun, Anna Lushenkova-Foscolo, Xavier Galmiche, Ewa Hoffaman Luba Jurgenson, Alexandre Prstojevic, Malgorzata Smorag-Goldberg, Anne Coldefy-Faucard, Jean-Yves Masson, Jean-René Ladmiral, Isabelle Poulin.

 

Pořadatelé
Malgorzata Smorag-Goldberg a Anna Lushenkova-Foscolo (Paris-Sorbonne / Eur’Orbem)

Koordinace a informace: Aurélie Rouget-Garma, Aurelie.Rouget-Garma@paris-sorbonne.fr

 

Program

Místo konání:

Voir programme détaillé

Datum:

Od: 21.10.2016
Do: 22.10.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala