Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.2.2019 - 31.3.2019

Cena Susanny Roth 2019 – výzva k účasti na překladatelské soutěži

Česká centra a České literární centrum vyhlašují 5. ročník mezinárodní překladatelské soutěže. České centrum Paříž vyhlašuje soutěž "Cena Susanny Roth" pro teritorium Francie na rok 2019, jíž se v příštím roce poprvé účastní a dovoluje si tímto vyzvat zájemce o účast na této literární překladatelské soutěži.

 

Cena Susanny Roth je určena začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center, ve Francii tedy prostřednictvím Českého centra Paříž.

Účastníci soutěže se řídí samostatnou detailní výzvou soutěže uveřejněnou v teritoriu, jehož jsou občany či rezidenty s trvalým bydlištěm. Výzva je v jednotlivých teritoriích komunikována prostřednictvím webových stran či dalších dostupných komunikačních kanálů a to v jazycích, které jsou pro tato teritoria úřední.

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 15 normostran z knihy vydané v období od listopadu 2017 do listopadu 2018 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČC a ČLC.

V každém teritoriu působení bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže ve Francii je v kompetenci Českého centra Paříž prostřednictvím odborné poroty.

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

České centrum Paříž si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu nebo změnit podmínky soutěže, případně soutěž pro teritorium své působnosti nevyhlásit nebo odmítnout všechny soutěžní nabídky.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem. Pro případ sporu je příslušný obecný český soud podle sídla ČC.

  • Zúčastněná teritoria

Aktuální ročník soutěže je vyhlášen v těchto teritoriích: Bělorusko, Bulharsko, Francie, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Ukrajina a Velká Británie.

  • Text k překladu

Letošní porota Českých center  a Českého Literárního Centra vybrala knihu Anny Cimy Probudím se na Šibuji (nakl. Paseka, 2018). Soutěžním textem k překladu jsou kapitoly 16-19 z třetí části (str. 83-95) o rozsahu cca 12 normostran.

  • Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

  • Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Anny Cimy Probudím se na Šibuji (část třetí, kapitoly 16-19, str. 83-95) v elektronické podobě na e-mail Českého centra Paříž do termínu, 31.3.2019. Text ke stažení níže.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2019 na e-mailovou adresu Českého centra Paříž: ccparis@czech.cz.   

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

  • Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2019 sur ccparis@czech.cz

Zveřejnění výsledků: do 15. května 2019

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto/podzim 2019

 

  • Kontaktní osoby

Lada Billard, Centre tchèque de Paris, E: billard@czech.cz

Anna Hrabáčková, Česká centra, E: hrabackova@czech.cz

Jan Zikmund, České literární centrum E: jan.zikmund@czechlit.cz

Susanne Roth (1950−1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

Anna Cima

Anna Cima se narodila v roce 1991 v Praze, vystudovala obor japonská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti žije v Japonsku, kde se zabývá studiem poválečné japonské literatury. Kromě psaní se věnuje kresbě a hudbě. Román Probudím se na Šibuji je její prvotina.

 

 

Text k překladu ke stažení: 

 

 

Pravidla soutěže: 

 

Místo konání:

18 rue Bonaparte
75006 Paříž
Francie

Datum:

Od: 8.2.2019
Do: 31.3.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala